ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

Врз основа на челн 62 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.32/20), ГЛАВА 3-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.225/20, 219/21 и 104/22), барање за одобрување на урбанистички проект 10-2139/1 од 17.08.2022 година поднесено преку системот е-урбанизам, член 87 и 88 од Законот за општа управна постапка (Сл.Весник на Република Македонија бр.124/15) член 50, Точка 16 од Законот за Локална самоуправа (Сл.Весник на Република Македонија бр.05/02) на ден 30.08.2022 година, Градоначалникот на Општина Прилеп донесе:

ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ

на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр.23853/2, КП бр.24212, КП бр.4434/1, КП бр.4428/1, и КП бр.4428/5 (КО Прилеп) – Општина Прилеп

Се потврдува заверка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр.23853/2, КП бр.24212, КП бр.4434/1, КП бр.4428/1, и КП бр.4428/5 (КО Прилеп) – Општина Прилеп, со тех.бр. 0302-24/22 од мај 2022 год, изработен од ДООЕЛ „МЕХАНОТЕХНИКА“ ДРУШТВО ЗА ИНЖЕНЕРИНТ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГИ, УВОЗ-ИЗВОЗ БИТОЛА.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА за инфраструктура за: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр.23853/2, КП бр.24212, КП бр.4434/1, КП бр.4428/1, и КП бр.4428/5 (КО Прилеп) – Општина Прилеп          е доставен преку информацискиот систем е-урбанизам со број на постапка 43714, со  барање бр10-2139/1 од 17.08.2022 година.

Арх. бр. 10-2139/3     30.08.2022 година
Прилеп

 

ОПШТИНА ПРИЛЕП  ГРАДОНАЧАЛНИК
Борче Јовчески

10-2139-3 Потврда за заверка нова 43714

0302-24-22 UP KEC Prilep – Arini Fesn (SN)

43714-10-2139-3 Потврда за одобрување