ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА

Врз основа на челн 62 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.32/20), ГЛАВА 3-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.225/20, 219/21 и 104/22), барање за одобрување на урбанистички проект 10-2161/1 од 22.08.2022 година поднесено преку системот е-урбанизам, член 87 и 88 од Законот за општа управна постапка (Сл.Весник на Република Македонија бр.124/15) член 50, Точка 16 од Законот за Локална самоуправа (Сл.Весник на Република Македонија бр.05/02) на ден 30.08.2022 година, Градоначалникот на Општина Прилеп донесе:

ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ

на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НОВИ 0,4 KV КАБЕЛСКИ ИЗВОДИ НИЗ КП БР.5988, КП БР.6112/1, КП БР.5961, КП БР.5986, КП БР.5965 (КО ВАРОШ) И КП БР.24160/1 (КО ПРИЛЕП) – ОПШТИНА ПРИЛЕП

Се потврдува заверка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НОВИ 0,4 KV КАБЕЛСКИ ИЗВОДИ НИЗ КП БР.5988, КП БР.6112/1, КП БР.5961, КП БР.5986, КП БР.5965 (КО ВАРОШ) И КП БР.24160/1 (КО ПРИЛЕП) – ОПШТИНА ПРИЛЕП, со тех.бр. 0302-58/22 од јуни 2022 год, изработен од ДООЕЛ „МЕХАНОТЕХНИКА“ ДРУШТВО ЗА ИНЖЕНЕРИНТ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГИ, УВОЗ-ИЗВОЗ БИТОЛА.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НОВИ 0,4 KV КАБЕЛСКИ ИЗВОДИ НИЗ КП БР.5988, КП БР.6112/1, КП БР.5961, КП БР.5986, КП БР.5965 (КО ВАРОШ) И КП БР.24160/1 (КО ПРИЛЕП) – ОПШТИНА ПРИЛЕП е доставен преку информацискиот систем е-урбанизам со број на постапка 45204, со барање бр.10-2161/1 од 22.08.2022 година.

Арх. бр. 10-2161/3
30.08.2022 година
Прилеп

ОПШТИНА ПРИЛЕП
ГРАДОНАЧАЛНИК
Борче Јовчески

45204-10-2161-3 Потврда за одобрување (1)

0302-58-22 UP KEC Prilep- Dimce Nikoloski (NN)

10-2161-3 Потврда за заверка нова 45204