Набавка на хидраулична автоматска континуална преса и специјално комунално возило за транспорт на отпаден материјал

Наслов на договор: Набавка на хидраулична автоматска континуална преса и специјално комунално возило за транспорт на отпаден материјал

Референца за публикација: BIOREAL 808/3

Јавното комунално претпријатие Комуналец Прилеп има намера да додели Договор за набавка на хидраучична автоматска континуална преса и специјално комунално возило за транспорт на отпаден материјал во Прилеп, Република Северна Македонија, со финансиска поддршка од програмата на Европска Унија Интеррег – ИПА Прекугранична соработка, Грција – Поранешна Република Македонија. Тендерското досие е достапно на веб – страницата на Јавното комунално претпријатие Комуналец Прилеп http://komunalecprilep.com.mk/ и исто така, објавено на веб страницата на Општина Прилеп https://www.prilep.gov.mk/.

Крајниот рок за поднесување на тендерите е 12:00 часот, по Централно европско време, до 20.05.2019.

Можни дополнителни информации или појаснувања/прашања ќе бидат објавени на веб страницата на Јавното Комунално претпријатие Комуналец Прилеп: http://komunalecprilep.com.mk/.

ПРЕЗЕМЕТЕ ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА


Contract title: Procurement of Hydraulic automatic continuous press and communal special vehicle for transport of selected waste material

Publication reference: BIOREAL 808/3

Public Communal Enterprise Komunalec Prilep intends to award a supply contract for Procurement of Hydraulic automatic continuous press and communal special vehicle for transport of selected waste material in Prilep, thе Republic of North Macedonia with financial assistance from the programme of the European Union: The Interreg – IPA CBC, Greece – The Former Yugoslav Republic of Macedonia. The tender dossier is available from the website of Public Communal Enterprise Komunalec Prilep:  http://komunalecprilep.com.mk/ and will also be published on the website of Municipality of Prilep: https://www.prilep.gov.mk/.

The deadline for submission of tenders is 12:00h Central European Time on 20.05.2019.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the website of Public Communal Enterprise Komunalec Prilep:  http://komunalecprilep.com.mk/.

DOWNLOAD TENDER DOCUMENTATION