ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДООФОРМУВАЊЕ НА ЧЕТВРТ СТЕПЕН ФОРМАЛНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МЛАДИ И...

Општина Прилеп објавува јавен повик за учество во акција за обезбедување на поддршка за дооформување на четврт степен формално средно образование за млади и...

ОДЛУКА за доделување на стипендии на студенти на Економски факултет Прилеп

Врз основ на член 14 од Правилникот за доделување стипендии на студенти од Општина Прилеп бр. 09-2844/5 од 23.08.2023 година и врз доставената ранг-листа...

О Б Ј А В А на нацрт Б – интегрирана еколошка дозвола

Градоначалникот на Општина Прилеп Согласно член 107 став 13, а во врска со член 122 став 4 од Законот за животна средина (Сл. весник...

Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола

ОПШТИНА ПРИЛЕП ОБЈАВУВА Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола   Согласно член 124 став 1 од Законот за животна средина (Сл. весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07,...

ИЗДАВАЊЕ НА Б- ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Градоначалникот на Општина  Прилеп донесе решение бр.10-1697/9 од 30.11.2023 г. за издавање на Б- интегрирана еколошка дозвола   ПРИЛЕПСКА  ПИВАРНИЦА  АД  ПРИЛЕП ул.„Цане Кузманоски“ бр.1 Прилеп Дозволата е достапна...

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2023

Врз основа на член 48 став 4 од Закон за административни службеници („Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и („Службен...

Одлука за избор на интерен оглас

Во прилог одлуката Odluka za izbor

ЈАВЕН ПОВИК ЗА СПОРТСКИ КЛУБОВИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОРТСКИ КЛУБОВИ, ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ

Врз основа на член 4 од Правилникот за утврдување на критериумите, начинот и постапката за распределба на финасиски средства од Буџетот на Општина Прилеп...

Издавање на Б- интегрирана еколошка дозвола

ИЗДАВАЊЕ НА Б- ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА Градоначалникот на Општина  Прилеп донесе решение бр.10-8/2 од 01.02.2024 год. за издавање на Б- интегрирана еколошка дозвола   МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп површински...

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА ЗА ПЛАНОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА ЗА ПЛАНОТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ ЗА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД 2023-2027 Врз основа на член 69 од...