Издавање на Б- интегрирана еколошка дозвола

ИЗДАВАЊЕ НА Б- ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Градоначалникот на Општина  Прилеп донесе решение бр.10-8/2

од 01.02.2024 год. за издавање на Б- интегрирана еколошка дозвола

 

МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп

површински коп за  мермер локалитет Сивец, с Нов Присад

Дозволата е достапна на веб. страната на  Општина Прилеп (www.prilep.gov.mk)

Дозволата е достапна на јавноста во Општина Прилеп.

 

Општина Прилеп

ул. „Прилепски Бранители“ бб Прилеп

Б-интегрирана еколошка дозвола МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД

Објава на БИЕД МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ