О Б Ј А В А на нацрт Б – интегрирана еколошка дозвола

Градоначалникот на Општина Прилеп Согласно член 107 став 13, а во врска со член 122 став 4 од Законот за животна средина (Сл. весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 и 89/22) ја издава следната:

 

О Б Ј А В А

на нацрт Б – интегрирана еколошка дозвола

 

Согласно член 124 став 1 од Законот за животна средина (Сл. весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 и 89/22), до Градоначалникот на Општина Прилеп доставено е барање за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола заведено со деловоден број  10-1697/1 од 04.08.2023 год.

Подносител на барањето:

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Адреса на локацијата:  ул.„ Цане Кузманоски “бр.1 Прилеп

 

Категорија на инсталација:

Прилог 2, Точка 6 – Останати активности, подточка 6.3.б Обработка и преработка наменети за производство на храна, алинеја 2- растителни суровини, со капацитет на производство на готови производи од 30 до 300 t/ден (просечна вредност на квартална основа).

Нацрт Б–интегрираната еколошка дозвола во печатена форма, ќе биде достапна на заинтересираната јавност во рок од 14 дена во просториите на:

Општина Прилеп

Ул.Прилепски бранители  бр.1

Секој работен ден во работно време

Секторот за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина

Ве информираме дека нацрт Б – интегрираната еколошка дозвола ќе биде достапна и во електронска форма на официјалната web страница www.prilep.gov.mk  на општина Прилеп.

Општина Прилеп                                                                                                           Градоначалник                                                                                                             Борче Јовчески

Нацрт дозвола – ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА Општина Прилеп објавува Нацрт Б-ИЕД