ИЗДАВАЊЕ НА Б- ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Градоначалникот на Општина  Прилеп донесе решение бр.10-1697/9

од 30.11.2023 г. за издавање на Б- интегрирана еколошка дозвола

 

ПРИЛЕПСКА  ПИВАРНИЦА  АД  ПРИЛЕП

ул.„Цане Кузманоски“ бр.1 Прилеп

Дозволата е достапна на веб. страната на  Општина Прилеп (www.prilep.gov.mk)

 

Дозволата е достапна на јавноста во Општина Прилеп.

 

Општина Прилеп

ул. Прилепски Бранители“ бб Прилеп

Б-инегрирана еколошка дозвола ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД