ОДЛУКА за доделување на стипендии на студенти на Економски факултет Прилеп

Врз основ на член 14 од Правилникот за доделување стипендии на студенти од Општина Прилеп бр. 09-2844/5 од 23.08.2023 година и врз доставената ранг-листа на апликанти кои ги исполниле условите за добивање на стипендии бр.03-3040/3 од 21.09.2023 година од страна на Комисија за општествени дејности и заштита на правата на децата, Градоначалникот на Општина Прилеп ја донесе следната:

ОДЛУКА

за доделување на стипендии на студенти на Економски факултет Прилеп, жители на Општина Прилеп за една академска годинa

член 1

Врз основ на доставената ранг-листа на апликанти кои ги исполниле условите за добивање на стипендии бр.03-3312/2 од 12.10.2023 година од страна на Комисија за општествени дејности и заштита на правата на децата, студенти кои добиваат стипендија на Економски факултет за една академска година се:

 

  1. Мартин Димоски
  2. Давид Дебрешлиоски
  3. Стефан Гиноски
  4. Леона Петреска
  5. Ева Рипилоска

Член 2

Градоначалникот на Општина Прилеп ќе склучи посебен Договор со студентите за користење стипендија, во кој подетелано ќе се уредат начинот и условите на користење на стипендијата.

Член 3

Оваа одлука за доделување на стипендии на студенти на Економски факултет Прилеп, влегува во сила веднаш а истата ќе се објави на веб-страната на Општина Прилеп.

Градоначалник на општина Прилеп

Борче Јовчески

ОДЛУКА за доделување на стипендии на студенти на Економски факултет Прилеп