СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид на Урбанистички проект

Бр. 10-188/4
од 18.04.2023 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Врз основа на член 62, став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот на Општина Прилеп го дава следното

СООПШТЕНИЕ
За спроведување на јавен увид на

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со намена Е1.13 -површински соларни и фотоволтаични електрани до 1 MW на КП 35 КО Прилеп – Општина Прилеп

член 1

Се известуваат граѓаните на Општина Прилеп дека се организира Јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани до 1 MW на КП 35, КО Прилеп, Општина Прилеп, со Технички број: 307-24-1/2022 изработен од Друштво за проектирање, промет и услуги „ПРОБЕЛА“ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп.

член 2

Проектниот опфат на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани до 1 MW на КП 35, КО Прилеп, Општина Прилеп, е опфатен во рамките на урбаниот опфат на Услови за планирање на просторот за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани до 1 MW на КП 35, КО Прилеп, Општина Прилеп, со бр. Y25222 и Решение за Условите за планирање на просторот издадено од Министерство за животна средина и просторно планирање со Арх. Бр. УП1-15 1432/2022 од 05.08.2022 год.
Проектниот опфат е дефиниран со граница која претставува затворена полигонална линија. Површината на проектниот опфат на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани до 1 MW на КП 35, КО Прилеп, Општина Прилеп, е со површина од 8015 м2 или 0,80 ха, а просторно припаѓа на КО Прилеп. За Проектниот опфат нема донесено планска документација.

Вака формираниот проектен опфат има вкупна површина од 8015 м2 или 0,80 ха.

ЈАВЕН УВИД

На Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани до 1 MW на КП 35, КО Прилеп, Општина Прилеп, со Технички број: 307-24-1/2022 изработен од Друштво за проектирање, промет и услуги „ПРОБЕЛА“ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп ќе трае 15 дена во електронска форма, кој надлежниот орган го става на увид на јавноста со објавување на службената web страна на Општина Прилеп https://www.prilep.gov.mk/ и на официјалната страна од е-урбанизам https://www.e-urbanizam.mk во периодот од 19.04.2023 до 03.05.2023 година за кое време може да се доставуваат евентуални забелешки, секој работен ден од 08.30 до 15.30 во просториите на Општина Прилеп, Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина.

ГРАДОНАЧАЛНИК На Општина Прилеп
Борче Јовчески

07.03.koregiran УП за A.Клапа ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА_NK

e-korekcija na ideen proekt_NK

Анкетен лист за ЈУ

Соопштение за веб

Соопштение за јавен увид на УП