Одржана 26 Седница на Советот на Општинa Прилеп со девет точки на дневен ред

Советот на Општина Прилеп на вчерашната седница донесе одлука да се запре објавувањето на Одлука со бр.09-1233/3 од 30.03.2023 година, донесена од страна на Советот на Општина Прилеп и одлучи да не го потврди решението бр.03- 1321/2 од 06.04.2023 година на Градоначалникот на Општина Прилеп.

Советниците едногласно го усвоија Акцискиот и Локалниот акциски план на Општина Прилеп и ромската заедница, дадоа овластување за потпишување на Анекс на Колективен договор за уредување на правата и обврските од работен однос на вработените во ЈКП ,,Комуналец’’- Прилеп, согласност за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите во ЈКП ,,Комуналец’’-Прилеп, како и согласност за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите во ЈОУ Дом за стари лица ,,Киро Крстески-Платник’’-Прилеп.
Одлуката за расходовање и отуѓување на основни средства, на ЈП за ПУП Прилеп и одлука за давање согласност за отпис на основни средства и ситен инвентар на ООУ ,,Кочо Рацин’’-Прилеп, исто така беше едногласно усвоена.