Известување за исправност на вода за пиење

Предмет: Известување

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален
водоснабдителен систем Канатларци – бензинска – водоводна мрежа, л.в.с
Ерековци – двор – водоводна мрежа и л.в.с.Тројкрсти – двор – водоводна
мрежа одговара за употреба.

Општина Прилеп