Соопштение за исправност на водата

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален водоснабдителен систем Ореовец – јавна чешма сред село – водоводна мрежа и с.Лениште –...

О Д Л У К А за организирaње јавна трибина

Врз основа на член 30 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”5/2002) и член 91 од Статутот на Oпштина Прилеп (’’Службен гласник...

Известување за исправност на вода за пиење Плетвар

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален водоснабдителен систем Ореовец – јавна чешма сред село – водоводна мрежа, л.в.с. Плетвар – јавна...

Известување за исправност на вода за пиење Канатларци

  Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален водоснабдителен систем Канатларци – бензиска – водоводна мрежа, л.в.с. Ерековци – двор – водоводна...

За исправност на вода за пиење Канатларци-Ерековци

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален водоснабдителен систем Канатларци – бензиска – водоводна мрежа и л.в.с. Ерековци – двор –...

Соопштение за технички неисправна вода

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален водоснабдителен систем Лагово– Петрески Тоде – водоводна мрежа не одговара за употреба.

Известување за техничка исправност на вода за пиење во населени места

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален водоснабдителен систем Ореовец – јавна чешма сред село – водоводна мрежа, л.в.с. Плетвар –...

Соопштение за техничка исправност на водата

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата во н.м Алинци (двор – водоводна мрежа) не одговара за употреба и не смее да се користи...

Препораки за почист воздух и намалување на РМ10 честичките

Текстот е преземен од веб-страната на Министерството за животна средина и просторно планирање: „Во случај на надминување на прагот на информирање за суспендирани честички со...

За исправност на вода за пиење с.Ореовец и с.Плетвар

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален водоснабдителен систем  Ореовец – јавна чешма сред село – водоводна мрежа, л.в.с. Плетвар – јавна...