ЈАВЕН ПОВИК до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата за Општинско – корисна...

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ), Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)  и општина Прилеп, Оперативниот...

ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

Локална самоуправа Општина Прилеп   Врз основа на челн 62 и 63 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.32/20), ГЛАВА 3-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ од...

РЕШЕНИЕ за издавање на Б-Интегрирана еколошка дозвола

  ОПШТИНА ПРИЛЕП Сектор за урбанизам,комунални работи и заштита на животна средина Број: 10-498/8  од 17.05.2022 год. Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Службен...

О Б Ј А В А за нацрт Б – интегрирана еколошка дозвола

Градоначалник на општина Прилеп согласно член 99 став 1, член 107 став 13 и член 122 став 4 од Законот за животна средина („Службен...

Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола

ОПШТИНА ПРИЛЕП ОБЈАВУВА Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина („Службен весник на Р.М.“ бр.53/05, 81/05, 24/07,...

НАЦРТ Б – ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Градоначалник на општина Прилеп согласно член 99 став 1, член 107 став 13 и член 122 став 4 од Законот за животна средина („Службен...

НАЦРТ Б – ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Градоначалник на општина Прилеп согласно член 99 став 1, член 107 став 13 и член 122 став 4 од Законот за животна средина („Службен...

Барање за Б-интегрирана еколошка дозвола

ОПШТИНА ПРИЛЕП ОБЈАВУВА Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина („Службен весник на Р.М.“ бр.53/05, 81/05, 24/07,...

Јавен увид на УП за градежна парцела за површински соларни и фотоволтаични центр.

Врз основа на член 62, став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20) и донесената ПРОГРАМА за финансирање на изработка на...

Јавен увид на УП за градежна парцела за површински соларни и фотоволтаични центр.

Врз основа на член 62, став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20) и донесената ПРОГРАМА за финансирање на изработка на...