СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид на УП вон опфат на урбанистички...

Бр. 10-168/3  од 06.04.2023 година ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП   Врз основа на член 62, став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот...

JAВЕН ПОВИК за финансирање на спортски клубови, здруженија и фондации за 2023-та година

Врз основа на член 4 од Правилникот за утврдување на критериумите, начинот и постапката за распределба на финасиски средства од Буџетот на Општина Прилеп...

КОНКУРС ЗА УМЕТНИЧКА ФОТОГРАФИЈА НА ТЕМА „ПРОЧКА 2023“

Oпштина Прилеп во соработка со Фото Кино Клубот и Национална Фото Унија на Македонија објавува КОНКУРС ЗА УМЕТНИЧКА ФОТОГРАФИЈА НА ТЕМА „ПРОЧКА 2023“. Конкурсот е дигален...

ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА

Врз основа на челн 62 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.32/20), ГЛАВА 3-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ од Правилникот за урбанистичко планирање...

ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

Врз основа на челн 62 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.32/20), ГЛАВА 3-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ од Правилникот за урбанистичко планирање...

О Б Ј А В А за нацрт Б – интегрирана еколошка дозвола

Градоначалник на општина Прилеп согласно член 99 став 1, член 107 став 13 и член 122 став 4 од Законот за животна средина („Службен...

СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид на УП вон опфат на УП со намена...

Бр. 10-700/1 од 15.03.2023 година Врска бр. 10-3240/1 од 29.12.2022 година ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП Врз основа на член 62, став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на...

За спроведување на јавен увид на Урбанистички проект вон опфат за објекти со...

Бр. 10-69/4 од 15.03.2023 година ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП Врз основа на член 62, став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот...

РЕШЕНИЕ за избор на членови на Локално собрание на млади на Општина Прилеп

Врз основа на член 55 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп број 5 од 27.05.2021) член 5 од Одлуката за...

ОПШТИНА ПРИЛЕП ОБЈАВУВА Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола

Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина („Службен весник на Р.М.“ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13,...