Соопштение за ДУП

Врз основа на член 35, став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 193/15, 44/15, 31/16, 163/16,64/18 и 168/18),...

Соопштение за ДУП

Врз основа на член 35, став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 193/15, 44/15, 31/16, 163/16,64/18 и 168/18),...

Се потврдува заверка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА –УЛИЦА „ТРАЈКО НИКОЛОСКИ“- ДЕЛНИЦА ОД КРСТОСНИЦА СО УЛ. „ЛЕЦЕ КОТЕСКИ“ДО МОСТ НАД ГРАДСКА РЕКА ВО ПРИЛЕП Се потврдува...

Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола

ОПШТИНА ПРИЛЕП ОБЈАВУВА Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина („Службен весник на Р.М.“ бр.53/05, 81/05, 24/07,...

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за ДУП за блок 3.11

         Врз основа на чл. 65 став (6) од Законот за животна средина (Сл. весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07,...

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена ДУП за блок 7.4.1

Врз основа на чл. 65 став (6) од Законот за животна средина (Сл. весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10,...

Потврда за одобрување на урбанистички проект

ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Е1.13 - ПОВРШИНСКИ...

РЕШЕНИЕ за издавање на Б-Интегрирана еколошка дозвола

ОПШТИНА ПРИЛЕП Сектор за урбанизам,комунални работи и заштита на животна средина Број: 10-821/9 од 11.07.2022 год.   Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник...

РЕШЕНИЕ за издавање на Б-Интегрирана еколошка дозвла

ОПШТИНА ПРИЛЕП Сектор за урбанизам,комунални работи и заштита на животна средина Број: 10-980/12 од 18.07.2022 год.   Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник...

Се одобрува ПЛАНСКА ПРОГРАМА за изработка на ДУП

Градоначалникот на Општина Прилеп, решавајќи по предлогот за одобрување на Планска програма за изработка на Детален урбанистички план за Градска четврт 5.2, Блок 5.2.6,...