Се потврдува заверка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ

на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА –УЛИЦА „ТРАЈКО НИКОЛОСКИ“- ДЕЛНИЦА ОД КРСТОСНИЦА СО УЛ. „ЛЕЦЕ КОТЕСКИ“ДО МОСТ НАД ГРАДСКА РЕКА ВО ПРИЛЕП

Се потврдува заверка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА –УЛИЦА „ТРАЈКО НИКОЛОСКИ“- ДЕЛНИЦА ОД КРСТОСНИЦА СО УЛ.„ЛЕЦЕ КОТЕСКИ“ДО МОСТ НАД ГРАДСКА РЕКА ВО ПРИЛЕП, со тех.бр. 30/2022 од април 2022 год, изработен од Трговско друштво за градежништво, промет и услуги Миле Стојкоски ГЕНИКО увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА –УЛИЦА „ТРАЈКО НИКОЛОСКИ“- ДЕЛНИЦА ОД КРСТОСНИЦА СО УЛ. „ЛЕЦЕ КОТЕСКИ“ДО МОСТ НАД ГРАДСКА РЕКА ВО ПРИЛЕП е доставен преку информацискиот систем е-урбанизам со број на постапка 42706, со  барање бр. 10-1447/1 од  11.05.2022 година

UP ul. Trajko Nikoloski rev.

Потврда за одобрување УП-Трајко Николооски