Решение за одобрување проектна програма

Градоначалникот на Општина Прилеп, решавајќи по предлогот за одобрување на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект за изградба на објекти со намена E1.13-сончеви...

Измена на ГУП за ЈП за ПУП

Градоначалникот на Општина Прилеп, решавајќи по предлогот за одобрување на ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГУП ЗА ГРАД ПРИЛЕП, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2013-2023-ТЕКСТУАЛЕН...

Решение за одобрување на проектна програма

Градоначалникот на Општина Прилеп, решавајќи по предлогот за одобрување на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на линиски инфраструктурен...

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање /надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на...

Врз основа на член 50 од законот за локална самоупрва („Службен весник на РМ“ број 05/02) а согласно Правилникот за користење на финансиски средства...

 РЕШЕНИЕ за издавање на Б-Интегрирана еколошка дозвола

ОПШТИНА ПРИЛЕП Сектор за урбанизам,комунални работи и заштита на животна средина Број: 10-416/12  од 08.06.2022 год. Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Службен...

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

ОПШТИНА ПРИЛЕП РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА Друштво за откопување, преработка и трговија со мермери „БЕЛМАР“ ДООЕЛ Скопје   Подносител на барањето: Друштво за откопување, преработка и...

О Б Ј А В А за нацрт Б – интегрирана еколошка дозвола

Градоначалник на општина Прилеп согласно член 99 став 1, член 107 став 13 и член 122 став 4 од Законот за животна средина („Службен...

О Б Ј А В А на нацрт Б – интегрирана еколошка дозвола

Градоначалник на општина Прилеп согласно член 99 став 1, член 107 став 13 и член 122 став 4 од Законот за животна средина („Службен...

Одлука за неспроведување стратегиска оцена

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена   1.За проектно-планската документ Урбанистички план вон населено место за изградба на фотоволтаична електрана – површински соларни и фотоволтаични електрани...

О Б Ј А В А на нацрт Б – интегрирана еколошка дозвола

Градоначалник на општина Прилеп согласно член 99 став 1, член 107 став 13 и член 122 став 4 од Законот за животна средина („Службен...