Одлука за неспроведување стратегиска оцена

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

 

1.За проектно-планската документ Урбанистички план вон населено место за изградба на фотоволтаична електрана – површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет до 10 MW, КО Тополчани, Општина Прилеп, не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животната средина.

2.Како органи засегнати од имплментација на проектно-планскиот документ Урбанистички план вон населено место за изградба на фотоволтаична електрана – површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет до 10 MW, КО Тополчани, Општина Прилеп се определуваат селдните: министерство за животна средина и просторно планирање и Општина Прилеп.

 3.За проектно-планската документ Урбанистички план вон населено место за изградба на фотоволтаична електрана – површински соларни и фотоволтаични електрани со капацитет до 10 MW, КО Тополчани, Општина Прилеп донесувањето на планскиот документ ќе нема влијание врз животната средина.

4.Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување односно неспроведување на  стратегиска оцена се објавува на веб страната на Општина Прилеп, http://www.prilep.gov.mk.

5.Против оваа Одлука може да се поднесе жалба преку овој орган  до Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вржење на работите од областа на заштита на  животна средина и просторно планирање во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката на веб страната.

Одлука за неспроведување стратегиска оцена

Формулар

УПВНМ Тополчани