РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

ОПШТИНА ПРИЛЕП

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Друштво за откопување, преработка и трговија со мермери „БЕЛМАР“ ДООЕЛ Скопје

 

Подносител на барањето:

Друштво за откопување, преработка и трговија со мермери „БЕЛМАР“ ДООЕЛ Скопје

Адреса:

ул.„Анкарска“ бр.29А Скопје

 

За инсталација : Експлоатација на минерална суровина мермер на локалитетот „Леково – Чаве“, с.Ореовец, Општина Прилеп

 

Категорија на инсталација:

Прилог 2 Точ.3 Индустрија на минерали

Подточка 3.2. Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење и загревање на минерални суровини.

Б-ИЕД- Белмар ДООЕЛ Скопје

Објава на решение и Б-Интегрирана еколошка дозвола (1)