ЗАПИСНИК од одржаната седница на Комисијата за финансирање и буџет

Комисијата за финансирање и буџет при Советот на Општина Прилеп, одржа седница на ден 15.06.2023 година во состав Ирена Стерјовска Локвенец-претседател, Александар Китаноски, Дарко Андреески, Александра Сваќароска и Трајче Ржаникоски на која седница ги разгледа барањата за распределба на средства од буџетот на Општина Прилеп за 2023 година, наменети за финансирање на спортски клубови, професионални спортски клубови, здруженија и фондации во областа на спортот, културниот и општествениот живот, по Јавниот Повик бр. 03/2023 и по истите одлучи :

Записник по повик за спортски клубови и здруженија (1)