Водата од Шемкова чешма не смее да се користи за пиење

Анализата на здравствената безбедност на водата за пиење, направена од страна
на ЈЗУ Центар за јавно здравје-Прилеп, покажува дека водата од мерното место
Шемкова јавна чешма, не е исправна за пиење. Од тие причини, стручните лица
од прилепскиот Центар за јавно здравје потенцираат дека водата од оваа јавна
чешма не смее да се користи за пиење.

Центарот за јавно здравје врши редовни анализи на исправноста и квалитетот на
водата за пиење од јавните чешми во населените места, каде што нема водоводи
кои што се вклучени во водоводната мрежа со која стопанисува ЈКП „Водовод и
канализација“.