Стручна расправа за дополнување и изменување на ГУП