СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид на

Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на линиски инфраструктурен објект – подземен 20kV кабел од границата на КО Големо Коњари 1, до постоечкиот челичен решеткаст поцинкуван столб на среднонапонски 10kV ДВ Славеј – Големо Коњари 1, КО Големо Коњари 1, Општина Прилеп

 член 1

Се известуваат граѓаните на Општина Прилеп дека се организира Јавен увид по Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на линиски инфраструктурен објект – подземен 20kV кабел од границата на КО Големо Коњари 1, до постоечкиот челичен решеткаст поцинкуван столб на среднонапонски 10kV ДВ Славеј – Големо Коњари 1, КО Големо Коњари 1, Општина Прилеп, со Технички број: 04-10/2022 изработен од Друштво за производство, трговија и градежништво „ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ“ ДООЕЛ с.Жеровјане-Боговиње.

 член 2

Проектниот опфат на Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на линиски инфраструктурен објект – подземен 20kV кабел од границата на КО Големо Коњари 1, до постоечкиот челичен решеткаст поцинкуван столб на среднонапонски 10kV ДВ Славеј – Големо Коњари 1, КО Големо Коњари 1, Општина Прилеп, е опфатен во рамките на урбаниот опфат на Услови за планирање на просторот за Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на линиски инфраструктурен објект – подземен 20kV кабел од границата на КО Големо Коњари 1, до постоечкиот челичен решеткаст поцинкуван столб на среднонапонски 10kV ДВ Славеј – Големо Коњари 1, КО Големо Коњари 1, Општина Прилеп, со бр. Y10621 и Решение за Условите за планирање на просторот издадено од Министерство за животна средина и просторно планирање со Арх. Бр. УП1-15 1800/2021 од 15.12.2021 год.

Проектниот опфат е дефиниран со граница која претставува затворена полигонална линија. Површината на проектниот опфат на Урбанистичкиот Проектот за инфраструктура за изградба на линиски инфраструктурен објект – подземен 20kV кабел од границата на КО Големо Коњари 1, до постоечкиот челичен решеткаст поцинкуван столб на среднонапонски 10кV ДВ Славеј – Големо Коњари 1, КО Големо Коњари 1, општина Прилеп е со површина од 1509,53 м2, а просторно припаѓа на КО Големо Коњари 1. За Проектниот опфат нема донесено планска документација.

 Вака формираниот проектен опфат има вкупна површина од 1509,53 м2.

ЈАВЕН УВИД

 На Урбанистички проект за инфраструктура за изградба на линиски инфраструктурен објект – подземен 20kV кабел од границата на КО Големо Коњари 1, до постоечкиот челичен решеткаст поцинкуван столб на среднонапонски 10kV ДВ Славеј – Големо Коњари 1, КО Големо Коњари 1, Општина Прилеп, со Технички број: 04-10/2022 изработен од Друштво за производство, трговија и градежништво „ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ“ ДООЕЛ с.Жеровјане-Боговиње ќе трае 15 дена во електронска форма, кој надлежниот орган го става на увид на јавноста со објавување на службената web страна на Општина Прилеп https://www.prilep.gov.mk/ и на официјалната страна од е-урбанизам https://www.e-urbanizam.mk во периодот од 10.02.2023 до 24.02.2023 година за кое време може да се доставуваат евентуални забелешки, секој работен ден од 08.30 до 15.30 во просториите на Општина Прилеп, Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина.

ГРАДОНАЧАЛНИК на Општина Прилеп Борче Јовчески

UPI – Elektricen kabel, Ko Golemo Konjari 1 (1)

Анкетен лист за ЈА и ЈП

Соопштение за јавен увид УП

Соопштение за јавен увид