Соопштение за исправност на вода

Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од водоводните мрежи:
л.в.с Ерековци – Кочоски Пецо, л.в.с Канатларци – бензинска- водоводна мрежа
и водата во н.м Чепигово одговараат за употреба.