Потврда за заверка на урбанистички проект

Се потврдува заверка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА, ЗА ГП 02 ОД УПВНМ, ЗА ИЗГРАДБА НА Г1.8- ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА БИОГОРИВО (Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА- ГРАДБИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА), КО НОВО ЛАГОВО, ОПШТИНА ПРИЛЕП, со тех.бр. 81/21 од септември 2021 год, изработен од Друштво за градежништво, трговија и проектирање ПЕРКАН ПРОЕКТ ДООЕЛ Прилеп.
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА, ЗА ГП 02 ОД УПВНМ, ЗА ИЗГРАДБА НА Г1.8- ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА БИОГОРИВО (Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА- ГРАДБИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА), КО НОВО ЛАГОВО, ОПШТИНА ПРИЛЕП е доставен преку информацискиот систем е-урбанизам со број на постапка 36558, со барање бр. 10-1928/1 од 22.07.2021 година.

Превземете ја потврдата и планот.

Градоначалник
на Општина Прилеп
Илија Јованоски