ОПШТИНА ПРИЛЕП ОБЈАВУВА Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола

Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина („Службен весник на Р.М.“ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18), до Градоначалникот на општина Прилеп доставено е барање за издавање на Б – интегрирана еколошка дозвола бр.10-173/1 од 18.01.2023 година.

Подносител на барањето:

„АЛМАРКО МИНЕРАЛИ“ ДОО Скопје

Адреса на локацијата:  ул.„Орце Николов“ бр.147Б, Скопје-Центар

Категорија на инсталација:

Прилог 2. Точка 3. Индустрија на минерали, 3.2 Инсталации за ископ, дрбење, мелење, сеење и загревање на минерални суровини.

 

Барањето за Б – интегрирана еколошка дозвола во печатена форма, ќе биде достапно на заинтересираната јавност во рок од 20.02.2023 год. до 07.03.2023 год. во просториите на:

Општина Прилеп

Ул.Прилепски бранители  бр.1

Секој работен ден од 09:00 до 13:00 часот

Секторот за Урбанизам, Комунални работи и заштита на животна средина

 

Ве информираме дека Барањето за Б – интегрирана дозвола ќе биде достапно и во електронска форма на официјалната web страница www.prilep.gov.mk  на општина Прилеп.

Информации во врска со барањето заинтересираната јавност може да се добие во општина Прилеп. Сите засегнати правни и физички лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на барањето имаат право да достават мислења и коментари во писмена форма до општина Прилеп, ул. Прилепски бранители бб, 7500 Прилеп.

Општина Прилеп Градоначалник   Борче Јовчески

Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА – Алмарко Минерали