Одлука за неспроведување на стратегиска оцена – КО НОВО ЛАГОВО

ОПШТИНА ПРИЛЕП – Локална самоуправа

Одделение за урбанизам и заштита на животната средина

       Врз основа на чл. 65 став (6) од Законот за животна средина (Сл. весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 124/12, 93/13 и 187/13, 42/14, 44/15,129/15,192/15, 39/16, 28/18, 65/18 и 99/18), Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

    1. За проектно-планската документ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СТОЛБНА ТРАФОСТАНИЦА БСТС 10.5(21)/0,4KV СО ПРИКЛУЧЕН 10(20)KV КАБЕЛСКИ ВОД, НА КП 235/2-дел И КП 396/8-дел, КО НОВО ЛАГОВО, ОПШТИНА ПРИЛЕП, не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животната средина.

2. Како органи засегнати од имплментација на проектно-планскиот документ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СТОЛБНА ТРАФОСТАНИЦА БСТС 10.5(21)/0,4KV СО ПРИКЛУЧЕН 10(20)KV КАБЕЛСКИ ВОД, НА КП 235/2-дел И КП 396/8-дел, КО НОВО ЛАГОВО, ОПШТИНА ПРИЛЕП се определуваат селдните: министерство за животна средина и просторно планирање и Општина Прилеп.

3. За проектно-планската документ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СТОЛБНА ТРАФОСТАНИЦА БСТС 10.5(21)/0,4KV СО ПРИКЛУЧЕН 10(20)KV КАБЕЛСКИ ВОД, НА КП 235/2-дел И КП 396/8-дел, КО НОВО ЛАГОВО, ОПШТИНА ПРИЛЕП донесувањето на планскиот документ ќе нема влијание врз животната средина.

4. Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување односно неспроведување на  стратегиска оцена се објавува на веб страната на Општина Прилеп, http://www.prilep.gov.mk.

5. Против оваа Одлука може да се поднесе жалба преку овој орган  до Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вржење на работите од областа на заштита на  животна средина и просторно планирање во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката на веб страната.

Бр. _____________________

_____________________ год

Прилеп                                                                                                                                   

ГРАДОНАЧАЛНИК  Борче Јовчески

____________________

Одлука+Формулар – Дуј Гас Ново Лагово