ОДЛУКА за доделување на стипендии на студенти на Економски факултет Прилеп, жители на Општина Прилеп за една академска година

Врз основ на член 14 од Правилникот за доделување стипендии на студенти од Општина Прилеп бр. 09-2844/5 од 23.08.2023 година и врз доставената ранг-листа на апликанти кои ги исполниле условите за добивање на стипендии бр.03-3040/3 од 21.09.2023 година од страна на Комисија за општествени дејности и заштита на правата на децата, Градоначалникот на Општина Прилеп ја донесе следната:

 

ОДЛУКА

за доделување на стипендии на студенти на Економски факултет Прилеп, жители на Општина Прилеп за една академска година

 

член 1

Врз основ на доставената ранг-листа на апликанти кои ги исполниле условите за добивање на стипендии бр.03-3040/3 од 21.09.2023 година од страна на Комисија за општествени дејности и заштита на правата на децата, студенти кои добиваат стипендија на Економски факултет за една академска година се:

 

        -Бојан Јанков

            -Тони Петрески

            -Теодор Гокчевски

            -Тамара Глигороска

 

Член 2

Градоначалникот на Општина Прилеп ќе склучи посебен Договор со студентите за користење стипендија, во кој подетелано ќе се уредат начинот и условите на користење на стипендијата.

Член 3

Оваа одлука за доделување на стипендии на студенти на Економски факултет Прилеп, влегува во сила веднаш а истата ќе се објави на веб-страната на Општина Прилеп.

 

ОДЛУКА за доделување на стипендии на студенти на Економски факултет Прилеп, жители на Општина Прилеп за една академска година