Јавна анкета и јавна презентација

Се организира јавна анкета и јавна презентација на архитектонско- урбанистички проект за формирање на две градежни парцели од ГП 10.3.2. во ДУП за четврт 10, блок 10.3, КО Прилеп, Општина Прилеп.
Проектниот опфат е дефиниран со полигонална гранична линија, која се поклопува со надворешните граници на постојната градежна парцела, која се најдува на улица „ Александар Македонски“.

Вкупната површина на новоформираната градежна парцела е 6573м2.

Превземете го соопштението и планот.

Истите ќе бидат објавени на огласната табла во даночното одделение на општина Прилеп.