Јавна анкета и јавна презентација

Се организира јавна анкета и јавна презентација  на архитектонско урбанистички проект за препарцелација на две ГП – ГП27 и ГП28 во ДУП за УАЕ 1, УБ 1.1-дел со намена Г2,Г3,Г4 на КП 2027/1-дел, КП 2027/2дел и КП 2027/3-дел , КО Варош, Општина Прилеп.

Проектниот опфат е дефиниран со полигонална гранична линија, која се поклопува со надворешните граници на постојната градежна парцела, која се најдува на КП 2027/1-дел, КП 2027/2дел и КП 2027/3-дел , КО Варош, Општина Прилеп.

Вкупната површина на новоформираната градежна парцела е 4253м2.

Превземете го соопштението и планот.

Истите ќе бидат објавени на огласната табла во даночното одделение на општина Прилеп.