Јавна анкета и јавна презентација

Се организира јавна анкета и јавна презентација на архитектонско урбанистички проект за формирање на две градежни парцели ГП бр.1.1 и ГП бр.1.2 од постојна ГП бр.1 на кп 179/1 и кп 179/8 во КО Беровци – Општина Прилеп.
Проектниот опфат е дефиниран со полигонална гранична линија, која се поклопува со надворешните граници на постојната градежна парцела, која се најдува на кп 179/1 и кп 179/8 во КО Беровци – Општина Прилеп, во близина на регионалниот пат Р1 101, Прилеп (врска со А2)-Битола-Макази-Царев двор (врска со P1307)
Вкупната површина на новоформираната градежна парцела е 4619м2.

Превземете го соопштението и планот.

Истите ќе бидат објавени на огласната табла во даночното одделение на општина Прилеп.