Oпштина Прилеп доделува 20 стипендии за студенти на Економскиот Факултет во Прилеп

  Општина Прилеп и Економски факултет од Прилеп склучија меморандум за соработка,  а Советот на Општина Прилеп на последната седница донесе Програма и Правилник за доделување стипендии на студенти од Општина Прилеп.

Целта е да се покаже опшествена одговорност кон младите со цел нивно академско усовршување во Општината каде што живеат, како и обезбедување на социјална заштита на социјално ранливи категории на студенти од Општина Прилеп.

Крајна цел на доделувањето на стипендиите е придонес на студентите кон Општина Прилеп за нејзина афирмација.

Стипендиите ќе се доделуваат на студенти кои ќе се запишат на Економски факултет Прилеп во тековната академска година во прв уписен рок, како редовни студенти и ќе се однесуваат на партиципацијата за студирање за првата академска година.

Вкупниот број на стипендии изнесува 20 стипендии.

По 10 стипендии ќе се доделат на двете категории студенти и тоа:

– стипендии за најдобри студенти и

– стипендии за социјално ранливи категории на студенти.

Право на стипендирање имаат студентите кои што ги исполнуваат следните услови:

1.     Да се жители на Општина Прилеп;

2.     Да се државјани на Република Северна Македонија;

3.     Да се запишале како редовни студенти на прв циклус студии на Економски факултет Прилеп во прв уписен рок.

Стипендиите ќе се доделат врз основа на претходно распишан Јавен повик.

Јавниот повик ќе биде распишан од Општина Прилеп, понеделник 11.09.2023 година и истиот ќе биде објавен на огласната табла на Општина Прилеп, на веб-страната на Општина Прилеп и на локалните електронски медиуми во Општина Прилеп.

Јавниот повик ќе трае 5 (пет) денови, не сметајќи го денот на неговото објавување.

Сите услови, критериумите како и постапката за доделување на стипендии за најдобри студенти и за социјално ранливи категории на студенти од Општина Прилеп е утврдена со Правилник за доделување стипендии на студенти од Општина Прилеп.

Правилник за доделување стипендии на студенти од Општина Прилеп