JAВЕН ПОВИК до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата за Општинско – корисна работа – СДЦ компонента

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ), Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)  и општина Прилеп, Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2022 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија, Програмата Општинско – корисна работа финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на РСМ, на ден 09.06.2022 година се објавува:

Ј  А  В  Е  Н     П О В И К

до

евидентирани невработени лица за вклучување во

Програмата за Општинско – корисна работа  – СДЦ компонента

Се повикуваат сите евидентирани невработени лица да се вклучат во програмата Општинско-корисна работа, проект  “Во служба на Ромската заедница и лицата со попреченост преку Општинско – корисна работа“ за работно ангажирање со скратено работно време за период од 3 (три) месеци заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд, да се пријават во Агенција за вработување – Центар за вработување Прилеп.

Вкупниот период на влученост на невработените лица преку програмата изнесува 3 месеци – работен ангажман.

Евидентираните невработени лица кои ќе бидат вклучени во Програмата „Општинско-корисна работ – СДЦ компонента“ ќе бидат работно ангажирани со скратено работно време со 20 (дваесет) работни часови неделно.

На невработените лица-корисници на паричен надоместок и на корисници на право на Гарантирана минимална помош за времетраење на работно ангажирање ќе им биде активно претходно остварено право.

Право на учество во Програмата „Општинско-корисна работа – СДЦ компонента“ имаат сите невработени лица, при што предност ќе имаат лицата кои за прв пат се јавуваат за учество во Програмата.

На кандидатите  кои ќе бидат избрани и вклучени во Програмата Општинско-корисна работа ќе им биде исплатен паричен надоместок за работно ангажирање  во висина од 9.000,00 денари бруто износ месечно за времетраење на обуката и работното ангажирање, со вклучени данок на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест.

 

Евидентираните невработени лица кои ќе се пријават за учество во Програмата Општинско-корисна работа треба да припаѓаат на една од следните целни групи невработени лица:

 

 • долгорочно невработени лица (над 12 месеци во евиденција, со предност на невработени лица над 5 години)
 • млади лица до 29 години
 • лица постари од 50 години
 • невработени лица на кои им престанал работниот однос во периодот на Коронавирусот COVID -19
 • лица корисници на гарантирана минимална помош
 • лица корисници на паричен надоместок по основ на невработеност
 • лица кои имале статус на деца без родители и родителска грижа
 • жртви на семејно насилство
 • лица со попреченост
 • жени припадници на ромската етничка заедница и на останатите етничките заедници
 • лица припадници на ромската етничка заедница
 • самохрани родители
 • родители на деца со пречки во развојот
 • родители на 3 и повеќе деца
 • росители на деца на улица

Работните позиции кои се опфатени со овој оглас се однесуваат на ангажирање на:

Работно место од 1: Негувател/ка  во Дневен центар за лица со церебрална парализа

Нега на лица со церебрална парализа

Позиции за работно место 1:      1 (една) позиција

Потребни квалификации и занимања:

 • Минимум ССС
 • Со или без работно искуство
 • Да поседува сертификат за давање на услугата – неговател на лица со пореченост.

Ангажман за 3 месеци (4 часа дневно, 20 часа неделно)

Сите кандидати треба да бидат активни баратели на работа. . Предност во изборот на кандидати ќе имаат невработените лица Роми и Лица со попреченост согласно насоките на Програмата ОКР – СДЦ компонента

Работно место 2: Негувател/ка во Дом за стари и изнемоштени лица „Киро Крстески – Платник“

Нега на стари и изнемоштени лица

Позиции за работно место 2:    1 (една) позиција

Потребни квалификации и занимања:

 • Минимум основно образование
 • Со или без работно искуство
 • Да поседува сертификат за давање на услугата – неговател настари и изнемоштени лица.

Ангажман за 3 месеци (4 часа дневно, 20 часа неделно)

Сите кандидати треба да бидат активни баратели на работа. Предност во изборот на кандидати ќе имаат невработените лица Роми и Лица со попреченост согласно насоките на Програмата ОКР – СДЦ компонента

Заинтресираните невработени лица  Пријави за учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да поднесат во Агенција за вработување- Центар за вработување Прилеп во периодот од 09.06.2022 година до 16.06.2022 година, секој работен ден од 08:00 до 14:00 часот.

Поконкретните услови, права и обврски ќе бидат уредени со склучување на Договор помеѓу општина Прилеп и избраните кандидати.

Детални информации за Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да се добијат во општина Прилеп кај лицето Винета Иваноска vineta.ivanoska@prilep.gov.mk, Општински координатор за Програмата „Општинско-корисна работа“, Агенција за вработување – Центар за вработување Прилеп  кај лицето Јасмина Николоска,  Центар за социјлна работа Прилеп кај лицето Јасминка Митреска.

Јавен повик ОКР СДЦ 2022