Известување за исправност на вода за пиење

Предмет: Известување
Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место локален
водоснабдителен систем Лагово – Петрески Тоде – водоводна мрежа не
одговара за употреба.
29.12.2023
Општина Прилеп