Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола – Прилепска пивара

ОПШТИНА ПРИЛЕП
ОБЈАВУВА

Барање за Б – интегрирана еколошка дозвола

Согласно член 124 став 1 од Законот за животна средина (Сл. весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 и 89/22), до Градоначалникот на Oпштина Прилеп доставено е барање за издавање на Б–интегрирана еколошка дозвола бр.10-1697/1 од 04.08.2023 година.

Подносител на барањето:

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Адреса:  ул.„Цане Кузманоски“бр.1  Прилеп

Категорија на инсталација:

Прилог 2, Точка 6 – Останати активности, подточка 6.3.б Обработка и преработка наменети за производство на храна, алинеја 2- растителни суровини, со капацитет на производство на готови производи од 30 до 300 t/ден (просечна вредност на квартална основа) согласно Уредбата за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошка дозвола односно дозвола за усогласување со оперативен план и временски распоред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план (Сл.весник на РМ бр.89/05)

Барањето за Б – интегрирана еколошка дозвола во печатена форма, ќе биде достапно на заинтересираната јавност во рок од 15 дена во просториите на:

Општина Прилеп

Ул.Прилепски бранители  бр.1

Секој работен ден од 09:00 до 15:00 часот

Одделение за урбанизам и заштита на животна средина

Ве информираме дека Барањето за Б–интегрирана дозвола ќе биде достапно и во електронска форма на официјалната web страница www.prilep.gov.mk  на Општина Прилеп.

Сите засегнати правни и физички лица може да достават писмен коментар во однос на поднесеното барање за Б-ИЕД. Коментарите треба да се достават до Одделението за урбанизам и заштита на животната средина во Општина Прилеп на горе наведената адреса во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Барањето за БИЕД .

Општина Прилеп

Градоначалник  Борче Јовчески

Прилепска Пиварница АД Барање Б дозвола