СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид на Урбанистички проект

Врз основа на член 62, став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на
РСМ бр.32/20 и 111/23), Градоначалникот на Општина Прилеп го дава следното

СООПШТЕНИЕ
За спроведување на јавен увид на

Урбанистички проект согласно член 58 став(6) од Законот за урбанистичко планирање
(Сл.Весник на РСМ бр.32/20, 111/23) вон опфат на урбанистички план за објект со намена Г2.1-лесна градежна индустрија со производство на градежни елементи на КП 915/4-дел КО Беровци, Општина Прилеп.

член 1

Се известуваат граѓаните на Општина Прилеп дека се организира Јавен увид по
Урбанистички проект согласно член 58 став(6) од Законот за урбанистичко планирање
(Сл.Весник на РСМ бр.32/20, 111/23) вон опфат на урбанистички план за објект со намена Г2.1-лесна градежна индустрија со производство на градежни елементи на КП 915/4-дел КО Беровци, Општина Прилеп, со тех.бр.45/2022 од октомври 2023г. изработен од „ГЕНИКО“ ДОО – Прилеп.

член 2

Проектниот опфат на Урбанистички проект согласно член 58 став(6) од Законот за
урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20, 111/23) вон опфат на урбанистички план за објект со намена Г2.1-лесна градежна индустрија со производство на градежни елементи на КП 915/4-дел КО Беровци, Општина Прилеп, е опфатен во рамките на урбаниот опфат на Услови за планирање на просторот за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за објект со намена Г2.1-лесна градежна индустрија со производство на градежни елементи на КП 915/4-дел КО Беровци, Општина Прилеп со бр.Y29022 од јули 2022г. и Решение за Услови за планирање на просторот со бр.УП1–15 1388/2022 од 26.07.2022г. издадено од Министерство за животна средина и просторно планирање .
Проектниот опфат е дефиниран со граница која претставува затворена полигонална
линија. Опфатот го сочинува дел од една катастарска парцела КП 915/4-дел, КО Беровци, Oпштина Прилеп.
Координатите на прекршните точки кои ја дефинираат границата на проектниот опфат
се дадени во следната табела:

 

Вака формираниот проектен опфат има вкупна површина од 4119,59м².

ЈАВЕН УВИД

На Урбанистички проект согласно член 58 став(6) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20, 111/23) вон опфат на урбанистички план за објект со намена Г2.1-лесна градежна индустрија со производство на градежни елементи на КП 915/4-дел КО Беровци, Општина Прилеп, со тех.бр.45/2022 од октомври 2023г. изработен од „ГЕНИКО“ ДОО – Прилеп, јавниот увид ќе трае 15 дена во електронска форма, кој надлежниот орган со става на увид на јавноста со објавување на службената web страна на Општина Прилеп https://www.prilep.gov.mk/ и на официјалната страна од е-урбанизам https://www.e-urbanizam.mk во периодот од 04.03.2024г. до 19.03.2024година за кое време може да се доставуваат евентуални забелешки, секој работен ден од 8:30 до 15:30 во просториите на Општина Прилеп, Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина.

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Борче Јовчески

UP von opfat 56764 (1)

Соопштение за јавен увид 56764 (1)

Анкетен лист за ЈУ 56764 (1)