ЗАПИСНИК од одржаната седница на Комисијата за финансирање и буџет

Комисијата за финансирање и буџет при Советот на Општина Прилеп, одржа седница на ден 5.04.2022 година во состав Ирена Стерјовска Локвенец-претседател, Александар Китаноски, Дарко Андреески, Александра Сваќароска и Трајче Ржаникоски на која седница ги разгледа барањата за распределба на средства од буџетот на Општина Прилеп за 2022 година, наменети за финансирање на Здруженија на граѓани и фондации како и спортски клубови во областите од надлежност на општината, по Јавниот Повик бр. 01/2022 и по истите одлучи :

zapisnik po povik za zdruzenija i sportski klubovi