Совет на општина Прилеп: Вишокот од 60 милиони денари од блок дотации се пренаменуваат за изградба на детската градинка и базенот во „Точила“

Денеска Советот на општина Прилеп ја одржа редовната 56 седница, на која се
најдоа прашања од интерес и значење за граѓаните.

Врз основа на законските измени на Законот за финансирање на ЗЕЛС донесени
оваа година, советниците ја усвоија предлог-одлуката за префрлање на вишокот
на средства од сметката за блок дотации, на сметката на основниот буџет на
Општина Прилеп за 2021 година. Со тоа, вишокот од 60 милиони денари од
сметката за блок дотации, се пренаменуваат за изградба на детската градинка и
базенот во населбата „Точила“. Досега ваква одлука донесле 19 општински
Совети и Советот на Град Скопје.

На денешната седница советниците донесоа Одлука за кофинансирање на
Општина Прилеп во имплементацијата на проектот „Обезбедување пристојни
услови за живот за ромските домаќинства во општина Прилеп – СДЛР (Securing
Decent Living conditions for Roma households in Prilep Municipality – SDLR). Вкупната
вредност на проектот кој ќе се реализира во следните 36 месеци изнесува 893.000
евра, а учеството на Општина е во висина од 70.000 евра.

Членовите на општинскиот Совет ја усвоија измената на Одлуката за одредување
вредност на земјоделско земјиште за градот и селата во општина Прилеп по
катастарски општини, како и измените и дополнувањата на Одлуката за
утврдување пазарна вредност на градежно земјиште и макролокации на зони на
градежното земјиште во општина Прилеп и населените места, за 2021 година.

На денешната 56 седница усвоен беше и Правилникот за измена и дополнување
на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУ Детска градинка
„Наша Иднина“, а советниците дадоа „зелено светло“ и за Одлуката за бројот на
деца кои ќе бидат згрижени во воспитните групи во оваа јавна општинска
установа.

Советниците дадоа позитивно мислење за статутот на ЈОУ Градска библиотека
„Борка Талески“ и за измените и дополнувањата на статутот на ООУ „Климент
Охридски“.

На седницата беше усвоен финансискиот извештај за приходи и трошоци на ЈОУ
Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник’“ за периодот од 01.01.2021 година до
31.03.2021 година, а беа донесени и повеќе други одлуки и решенија за
разрешување и именување членови во управни и надзорни одбори и измени на
Годишни планови за вработување.