Соопштение за градежни активности

Врз основа на издадено одобрение за градење со бр. 10-2492/8 од 15.11.2022 на инвеститорот ЕВН Македонија АД Скопје – КЕЦ Прилеп за поставување на нов среднонапонски кабелски вод низ КО Прилеп, КО Дабница, КО Присад, Општина Прилеп ги известува граѓаните дека во моментов се извршуваат градежни активности после кои инвеститорот односно изведувачот е должен по завршување на градежните активности да го врати теренот во првобитна состојба.