Повторна јавна презентација и јавна анкета

СООПШТЕНИЕ за Организирање на повторна јавна презентација и јавна анкета по Предлог Детален Урбанистички План за четврт 7, блок 7.4, плански опфат 1, КО Прилеп, ОПШТИНА ПРИЛЕП ( дел од ДУП за УЕ13, УБ13.03, плански опфат 1, по стара номенклатура на ГУП 2011-2021)