ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ

на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН – НОВ 10(20) KV КАБЕЛСКИ ВОД НИЗ КП БР. 2268, КП БР. 2269, КП БР. 2273, КП БР. 2274, КП БР. 2277, КП БР. 2285, КП БР. 2286, КП БР. 2290, КП БР. 2295, КП БР. 2299, КП БР. 2300, КП БР. 2305, КП БР. 2306/2, КП БР. 2307, КП БР. 2313, КП БР. 2315, КП БР. 2316/1, КП БР. 2465, КП БР. 2467, КП БР. 2471, КП БР. 2635, КП БР. 2992 И КП БР. 3028 (КО ТОПОЛЧАНИ) – ОПШТИНА ПРИЛЕП

Се потврдува заверка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН – НОВ 10(20) KV КАБЕЛСКИ ВОД НИЗ КП БР. 2268, КП БР. 2269, КП БР. 2273, КП БР. 2274, КП БР. 2277, КП БР. 2285, КП БР. 2286, КП БР. 2290, КП БР. 2295, КП БР. 2299, КП БР. 2300, КП БР. 2305, КП БР. 2306/2, КП БР. 2307, КП БР. 2313, КП БР. 2315, КП БР. 2316/1, КП БР. 2465, КП БР. 2467, КП БР. 2471, КП БР. 2635, КП БР. 2992 И КП БР. 3028 (КО ТОПОЛЧАНИ) – ОПШТИНА ПРИЛЕП, со Технички број: 0302-122/21 изработен од Друштво за инжинеринг, производство, промет и услуги МЕХАНОТЕХНИКА увоз – извоз Битола дооел.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН – НОВ 10(20) KV КАБЕЛСКИ ВОД НИЗ КП БР. 2268, КП БР. 2269, КП БР. 2273, КП БР. 2274, КП БР. 2277, КП БР. 2285, КП БР. 2286, КП БР. 2290, КП БР. 2295, КП БР. 2299, КП БР. 2300, КП БР. 2305, КП БР. 2306/2, КП БР. 2307, КП БР. 2313, КП БР. 2315, КП БР. 2316/1, КП БР. 2465, КП БР. 2467, КП БР. 2471, КП БР. 2635, КП БР. 2992 И КП БР. 3028 (КО ТОПОЛЧАНИ) – ОПШТИНА ПРИЛЕП е доставен преку информацискиот систем е-урбанизам со број на постапка 39905, со  барање бр. 10-301/1 од 31.01.2022 година.

ОПШТИНА ПРИЛЕП ГРАДОНАЧАЛНИК

Борче Јовчески

СЕА-КО Тополчани

Потврда КО Тополчани

Потврда за заверка нова

Записник КО Тополчани

0939_12682_02_известување

0302-122-21 UP KEC Prilep – Cannalife, Topolcani (SN)-korekcija (2)