ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ на УП за ИНФРАСТРУКТУРА

Врз основа на челн 62 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.32/20), ГЛАВА 3-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.225/20, 219/21 и 104/22), барање за одобрување на урбанистички проект 10-2160/1 од 22.08.2022 година поднесено преку системот е-урбанизам, член 87 и 88 од Законот за општа управна постапка (Сл.Весник на Република Македонија бр.124/15) член 50, Точка 16 од Законот за Локална самоуправа (Сл.Весник на Република Македонија бр.05/02) на ден 30.08.2022 година, Градоначалникот на Општина Прилеп донесе:

ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ

на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НОВ 10(20)KV КАБЕЛСКИ ВОД НА УЛ. „ДИМЧЕ АНТУЛЕСКИ“ НИЗ КП БР.24054/1, КП БР.12023/1, КП БР.12022/1 (КО ПРИЛЕП), КП БР.5442, КП БР.6098/1, КП БР.5857/1 (КО ВАРОШ) – ОПШТИНА ПРИЛЕП

Се потврдува заверка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НОВ 10(20)KV КАБЕЛСКИ ВОД НА УЛ. „ДИМЧЕ АНТУЛЕСКИ“ НИЗ КП БР.24054/1, КП БР.12023/1, КП БР.12022/1 (КО ПРИЛЕП), КП БР.5442, КП БР.6098/1, КП БР.5857/1 (КО ВАРОШ) – ОПШТИНА ПРИЛЕП, со тех.бр. 0302-05/22 од јануари 2022 год, изработен од ДООЕЛ „МЕХАНОТЕХНИКА“ ДРУШТВО ЗА ИНЖЕНЕРИНТ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГИ, УВОЗ-ИЗВОЗ БИТОЛА.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НОВ 10(20)KV КАБЕЛСКИ ВОД НА УЛ. „ДИМЧЕ АНТУЛЕСКИ“ НИЗ КП БР.24054/1, КП БР.12023/1, КП БР.12022/1 (КО ПРИЛЕП), КП БР.5442, КП БР.6098/1, КП БР.5857/1 (КО ВАРОШ) – ОПШТИНА ПРИЛЕП е доставен преку информацискиот систем е-урбанизам со број на постапка 45220, со  барање бр10-2160/1 од 22.08.2022 година.

45220-10-2160-3 Потврда за одобрување

Потврда за заверка нова 45220

0302-05-22 UP- TS Detska Gradinka 2- TS Kozle