Одлука за неспроведување стратегиска оцена 1032-3

Врз основа на чл. 65 став (6) од Законот за животна средина (Сл. весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 124/12, 93/13 и 187/13, 42/14, 44/15,129/15,192/15, 39/16, 28/18, 65/18 и 99/18), Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

За проектно-планската документ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ ДО 1 МW НА ГП 01, КП 20, КП 21 и КП 22/1, КО СТАРО ЛАГОВО, ОПШТИНА ПРИЛЕП, не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животната средина.

Како органи засегнати од имплментација на проектно-планскиот документ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ ДО 1 МW НА ГП 01, КП 20, КП 21 и КП 22/1, КО СТАРО ЛАГОВО, ОПШТИНА ПРИЛЕП се определуваат селдните: министерство за животна средина и просторно планирање и Општина Прилеп.

 За проектно-планската документ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ ДО 1 МW НА ГП 01, КП 20, КП 21 и КП 22/1, КО СТАРО ЛАГОВО, ОПШТИНА ПРИЛЕП донесувањето на планскиот документ ќе нема влијание врз животната средина.

Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување односно неспроведување на  стратегиска оцена се објавува на веб страната на Општина Прилеп, http://www.prilep.gov.mk.

Против оваа Одлука може да се поднесе жалба преку овој орган  до Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вржење на работите од областа на заштита на  животна средина и просторно планирање во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката на веб страната.

Старо Лагово 1032-3