Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

За урбанистичко планскиот документ ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА За КОМПЛЕКС ЗА ГРУПНО ДОМУВАЊЕ, СМЕСТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТАРИ ЛИЦА – А3 во месност Трска к.о. Беровци, на к.п. 1045, 1046, 1047, ОПШТИНА ПРИЛЕП за 2018 година бр. 09-3151/17 од 30.08.2018 година, не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието на животната средина согласно член 65 од Законот за животна средина.

Превземете – ОДЛУКА ФОРМУЛАР ЗА СЕА