Јавен повик до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ), Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) и Општина Прилеп, Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2020 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија, Програмата Општинско – корисна работа, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на РСМ, на ден 20.08.2020 година се објавува:

Ј А В Е Н   П О В И К
до
евидентирани невработени лица за вклучување во
Програмата Општинско – корисна работа

Се повикуваат сите евидентираните невработени лица кои се заинтересирани да се вклучат во Програмата „Општинско-корисна работа“, проект „Во служба на заедницата преку Општинско – корисна работа” за работно ангажирање со скратено работно време за период од

• 6 (шест) месеци (доколку поседуваат соодветен сертификат за давање на социјални услуги); и
• 7 (седум) месеци (доколку преку Програмата треба да се стекнат со соодветен сертификат за давање на социјални услуги)

заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд, да се пријават во Агенција за вработување- Центар за вработување Прилеп.

Евидентираните невработени лица кои ќе бидат вклучени во Програмата „Општинско-корисна работа“ ќе бидат работно ангажирани со скратено работно време со 20 (дваесет) работни часови неделно, при што за време на работниот ангажман од

• 6 (шест) месеци (доколку поседуваат соодветен сертификат за давање на социјални услуги); и
• 7 (седум) месеци (доколку преку Програмата треба да се стекнат со соодветен сертификат за давање на социјални услуги)

статусот на невработените лица останува непроменет, а на невработените лица-корисници на социјална помош за времетраење на работниот ангажман ќе им биде активно правото на користење на социјална помош.

Право на учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ имаат сите невработени лица, при што предност ќе имаат лицата кои за прв пат се јавуваат за учество во Програмата.

За кандидатите кои ќе бидат избрани и вклучени во Програмата „Општинско-корисна работа“ се предвидува паричен надоместок во висина од 9.000,00 денари бруто износ, со вклучени данок на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест.

Евидентираните невработени лица кои ќе се пријават за учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ работа треба да припаѓаат на една од следните целни групи невработени лица:

– долгорочно невработени лица (над 12 месеци во евиденција, со предност на невработени лица над 5 години);
– млади лица до 29 години;
– лица постари од 50 години;
– лица корисници на право на парична помош од социјална заштита или корисници на паричен надоместок по основ на невработеност;
– лица кои биле корисници на Програмата условен паричен надоместок за средно образование;
– лица кои имале статус на деца без родители и родителска грижа;
– жртви на семејно насилство;
– лица со попреченост;
– жени припадници на ромската етничка заедница и на останатите етничките заедници;
– лица припадници на ромската етничка заедница;
– самохрани родители;
– родители на деца со пречки во развојот;
– родители на 3 и повеќе деца;
– родители на деца на улица.

Работните позиции кои се опфатени со овој оглас се однесуваат на ангажирање на :

– Негувател/ка ЈОУДГ „Наша Иднина“ Прилеп – 4 позиции
Нега на деца од претшколска возраст
Минимум ССС, со или без работно искуство
Ангажман за 6/7 месеци, 4 часа дневно, 20 часа неделно

– Негувател/ка, Дом за стари и изнемоштени лица „Киро Крстески – Платник“ – 3 позиции
Нега на стари и изнемоштени лица
Минимум ССС, со или без работно искуство
Ангажман за 6/7 месеци (4 часа дневно, 20 часа неделно)

Заинтересираните невработени лица Пријави за учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да поднесат во Агенција за вработување- Центар за вработување Прилеп во периодот од 20.08.2020 година до 26.08.2020 година, од 08:00 до 14:00 часот.

Поконкретните услови, права и обврски ќе бидат уредени со склучување на Договор помеѓу Прилеп и избраните кандидати.

Детални информации за Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да се добијат во општина Прилеп кај лицето Цвете Станојоска (маил: cvetestanojoska@gmail.com), Општински координатор за Програмата „Општинско-корисна работа“, Агенција за вработување – Центар за вработување Прилеп кај Јасминка Николоска (маил: jasminka.kamsikoska@avrm.gov.mk ), Центар за социјална работа Прилеп кај лицето Дејан Тошески (маил: dejantoseski@gmail.com).