Водата од јавните чешми во Ореовец и Беловодица не е исправна за пиење

После редовните анализи спроведени од Центарот за јавно здравје Прилеп,
утврдено е дека водата од јавните чешми во населените места Ореовец и
Беловодица, не е исправна за пиење. Медицинските стручњаци од Центарот за
јавно здравје, препорачуваат водата да не се користи за пиење без претходно да
се преврие најмалку 10 минути.

Центарот за јавно здравје од Прилеп, врши редовни анализи на квалитетот на
водата за пиење од јавните чешми во населените места каде нема водоводи кои
што се вклучени во водоводната мрежа со која стопанисува ЈКП „Водовод и
канализација“.