СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид на УП вон опфат на урбанистички план

Бр. 10-168/3  од 06.04.2023 година
ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

 

Врз основа на член 62, став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот на Општина Прилеп го дава следното

СООПШТЕНИЕ

За спроведување на јавен увид на

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 2316/1, КП бр. 2316/2, КП бр. 2348, КП бр. 3018, КП бр. 3019, КП бр. 3041, КП бр. 3042 (KO Тополчани), КП бр. 1666, КП бр. 1715, КП бр. 1736, КП бр. 2322, КП бр. 2614 (КО Ерековци), КП бр. 993, КП бр. 994, КП бр. 1001, КП бр. 1002, КП бр. 2818, КП бр. 2831, КП бр. 2835/1 (КО Канатларци) – Општина Прилеп

 член 1

Се известуваат граѓаните на Општина Прилеп дека се организира Јавен увид по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 2316/1, КП бр. 2316/2, КП бр. 2348, КП бр. 3018, КП бр. 3019, КП бр. 3041, КП бр. 3042 (KO Тополчани), КП бр. 1666, КП бр. 1715, КП бр. 1736, КП бр. 2322, КП бр. 2614 (КО Ерековци), КП бр. 993, КП бр. 994, КП бр. 1001, КП бр. 1002, КП бр. 2818, КП бр. 2831, КП бр. 2835/1 (КО Канатларци) – Општина Прилеп, со Технички број: 0302-01/22 изработен од Друштво за инженеринг, производство, промет и услуги МЕХАНОТЕХНИКА увоз – извоз Битола дооел.

 член 2

Проектниот опфат на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 2316/1, КП бр. 2316/2, КП бр. 2348, КП бр. 3018, КП бр. 3019, КП бр. 3041, КП бр. 3042 (KO Тополчани), КП бр. 1666, КП бр. 1715, КП бр. 1736, КП бр. 2322, КП бр. 2614 (КО Ерековци), КП бр. 993, КП бр. 994, КП бр. 1001, КП бр. 1002, КП бр. 2818, КП бр. 2831, КП бр. 2835/1 (КО Канатларци) – Општина Прилеп, е опфатен во рамките на урбаниот опфат на Услови за планирање на просторот за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 2316/1, КП бр. 2316/2, КП бр. 2348, КП бр. 3018, КП бр. 3019, КП бр. 3041, КП бр. 3042 (KO Тополчани), КП бр. 1666, КП бр. 1715, КП бр. 1736, КП бр. 2322, КП бр. 2614 (КО Ерековци), КП бр. 993, КП бр. 994, КП бр. 1001, КП бр. 1002, КП бр. 2818, КП бр. 2831, КП бр. 2835/1 (КО Канатларци) – Општина Прилеп, со бр. Y18221 и Решение за Условите за планирање на просторот издадено од Министерство за животна средина и просторно планирање со Арх. Бр. УП1-15 21/2022 од 12.01.2022 год.

Проектниот опфат е дефиниран со граница која претставува затворена полигонална линија. Опфатот го сочинуваат повеќе катастарски парцели, и тоа КП бр. 2316/1, КП бр. 2316/2, КП бр. 2348, КП бр. 3018, КП бр. 3019, КП бр. 3041, КП бр. 3042 (KO Тополчани), КП бр. 1666, КП бр. 1715, КП бр. 1736, КП бр. 2322, КП бр. 2614 (КО Ерековци), КП бр. 993, КП бр. 994, КП бр. 1001, КП бр. 1002, КП бр. 2818, КП бр. 2831, КП бр. 2835/1 (КО Канатларци) – Општина Прилеп.

 Вака формираниот проектен опфат има вкупна површина од 6070,01 м2 или 0,61 ха.

ЈАВЕН УВИД

 На Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план: Нов 10(20) kV кабелски вод низ КП бр. 2316/1, КП бр. 2316/2, КП бр. 2348, КП бр. 3018, КП бр. 3019, КП бр. 3041, КП бр. 3042 (KO Тополчани), КП бр. 1666, КП бр. 1715, КП бр. 1736, КП бр. 2322, КП бр. 2614 (КО Ерековци), КП бр. 993, КП бр. 994, КП бр. 1001, КП бр. 1002, КП бр. 2818, КП бр. 2831, КП бр. 2835/1 (КО Канатларци) – Општина Прилеп, со Технички број: 0302-01/22 изработен од Друштво за инженеринг, производство, промет и услуги МЕХАНОТЕХНИКА увоз – извоз Битола дооел ќе трае 15 дена во електронска форма, кој надлежниот орган го става на увид на јавноста со објавување на службената web страна на Општина Прилеп https://www.prilep.gov.mk/ и на официјалната страна од е-урбанизам https://www.e-urbanizam.mk во периодот од 07.04.2023 до 21.04.2023 година за кое време може да се доставуваат евентуални забелешки, секој работен ден од 08.30 до 15.30 во просториите на Општина Прилеп, Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина.

 

Изработил:  Виктор Стојчески

 

ГРАДОНАЧАЛНИК На Општина Прилеп

Борче Јовчески   ____________________

 

0302-01-22 UP KEC Prilep – kabelska mreza Kanatlarci (SN) (1)

Анкетен лист за ЈА и ЈП

Соопштение за јавен увид УП

Соопштение за јавен увид