СООПШТЕНИЕ За спроведување на јавен увид на УП вон опфат

Бр. 10-1185/3
од 27.06.2023 година

ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Врз основа на член 62, став (10) од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр.32/20), Градоначалникот на Општина Прилеп го дава следното

СООПШТЕНИЕ
За спроведување на јавен увид на

Урбанистички проект согласно Член 58 Став (6) од Законот за урбанистичко планирање (СЛ Весник на РСМ бр.32/20) вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Фотоволтаични електрани поставени на земјиште на КП 1683, КО Прилеп, Општина Прилеп

член 1

Се известуваат граѓаните на Општина Прилеп дека се организира Јавен увид по Урбанистички проект согласно Член 58 Став (6) од Законот за урбанистичко планирање (СЛ Весник на РСМ бр.32/20) вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Фотоволтаични електрани поставени на земјиште на КП 1683, КО Прилеп, Општина Прилеп, со Технички број: 02/23 изработен од Трговско друштво за урбанистичо планирање, проектирање и инженеринг УРБАН-ПРОЕКТ ДООЕЛ Прилеп.

член 2

Проектниот опфат на Урбанистички проект согласно Член 58 Став (6) од Законот за урбанистичко планирање (СЛ Весник на РСМ бр.32/20) вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Фотоволтаични електрани поставени на земјиште на КП 1683, КО Прилеп, Општина Прилеп, е опфатен во рамките на урбаниот опфат на Услови за планирање на просторот за Урбанистички проект согласно Член 58 Став (6) од Законот за урбанистичко планирање (СЛ Весник на РСМ бр.32/20) вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Фотоволтаични електрани поставени на земјиште на КП 1683, КО Прилеп, Општина Прилеп, со бр. Y08523 и Решение за Условите за планирање на просторот издадено од Министерство за животна средина и просторно планирање со Арх. Бр. УП1-15 754/2023 од 11.04.2023 год.
Проектниот опфат е дефиниран со граница која претставува затворена полигонална линија. Опфатот го сочинува една катастарска парцела КП 1683, КО Прилеп, Општина Прилеп, и границата на проектниот опфат оди по границата на катастарската парцела. Координатите на прекршните точки кои ја дефинираат границата на проектниот опфат се дадени во следната табела:

Вака формираниот проектен опфат има вкупна површина од 6832,40 м2 или 0,68 ха.

 

ЈАВЕН УВИД

 

На Урбанистички проект согласно Член 58 Став (6) од Законот за урбанистичко планирање (СЛ Весник на РСМ бр.32/20) вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – Фотоволтаични електрани поставени на земјиште на КП 1683, КО Прилеп, Општина Прилеп, со Технички број: 02/23 изработен од Трговско друштво за урбанистичо планирање, проектирање и инженеринг УРБАН-ПРОЕКТ ДООЕЛ Прилеп ќе трае 15 дена во електронска форма, кој надлежниот орган го става на увид на јавноста со објавување на службената web страна на Општина Прилеп https://www.prilep.gov.mk/ и на официјалната страна од е-урбанизам https://www.e-urbanizam.mk во периодот од 28.06.2023 до 12.07.2023 година за кое време може да се доставуваат евентуални забелешки, секој работен ден од 08.30 до 15.30 во просториите на Општина Прилеп, Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина.

ГРАДОНАЧАЛНИК
На Општина Прилеп
Борче Јовчески

____________________

Анкетен лист за ЈУ

Соопштение за јавен увид УП 52473

УП_ПРИЛЕП_БЛАЖЕ ДИМЕСКИ_02-23