Соопштение за надминување на праг на информирање – 20.12.2023, 21.12.2023

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА КВАЛИТЕТ НА ВОЗДУХ

СЕКТОР МАКЕДОНСКИ ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР  ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА Датум 20.12.2023

Предмет: Соопштение за надминување на праг на информирање

Почитувани,

Согласно Уредбата  за  изменување  и   дополнување  на   Уредбата  за  гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Службен весник на  Република Македонија бр. 183 од 14.12.2017 година) во која  е дефиниран прагот на информирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на два  последователни денови) и добиената  временска  прогноза од  Управата за  хидрометеоролошки работи,  Ве информираме дека истиот е надминат на мерното места во Кичево, Тетово, Прилеп,

Велес 2, Кавадарци и Струмица.

   

Кичево

 

Тетово

 

Прилеп

 

Велес 2

 

Кавадарци

 

Струмица

 

18.12.2023

 

109.64

 

140.08

 

101.05

 

110.86

 

110.37

 

121.93

 

19.12.2023

 

152.26

 

174.17

 

131.20

 

115.15

 

130.73

 

185.32

*концентрациите за PM10 се изразени во mg/m3

Препораките до  граѓаните при  надминување на  прагот на  информирање дадени од Интерсекторската работна група за квалитет на воздухот се поставени на порталот за воздух http://air.moepp.gov.mk


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МОНИТОРИНГ НА КВАЛИТЕТ НА ВОЗДУХ

СЕКТОР МАКЕДОНСКИ ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР  ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА Датум 21.12.2023

Предмет: Соопштение за надминување на праг на информирање

Почитувани,

Согласно Уредбата  за  изменување  и   дополнување  на   Уредбата  за  гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Службен весник на  Република Македонија бр. 183 од 14.12.2017 година) во која  е дефиниран прагот на информирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 100 mg/m3 во текот на два  последователни денови) и добиената  временска  прогноза од  Управата за  хидрометеоролошки работи,  Ве информираме дека истиот е надминат на  мерното места во Скопје – Центар, Гази

Баба, Ѓорче Петров, Тетово, Прилеп и Кавадарци.

   

Центар

 

Гази Баба

Ѓорче

Петров

 

Тетово

 

Прилеп

 

Кавадарци

 

19.12.2023

 

134.14

 

117.44

 

106.74

 

174.17

 

131.20

 

130.73

 

20.12.2023

 

183.24

 

150.34

 

110.33

 

149.47

 

140.03

 

107.67

 

*концентрациите за PM10 се изразени во mg/m3

Препораките до  граѓаните при  надминување на  прагот на  информирање дадени од Интерсекторската работна група за квалитет на воздухот се поставени на порталот за воздух http://air.moepp.gov.mk


Соопштение за надминување на праг на информирање 20.12.2023 

Соопштение за надминување на праг на информирање 21.12.2023