Решение за свикување на 6-та седница

ОПШТИНА ПРИЛЕП  – Локална самоуправа-

Број 09-3129/1

22.12.2021 година  П р и л е п

 

Врз основа на член 24 став 2 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005,  11/2008, 9/2019 и 5/2020) донесувам:

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

за свикување на 6-та седница на Совет на Општина Прилеп

СВИКУВАМ 6-та седница на Советот на Општина Прилеп на ден 29.12.2021 година (среда) со почеток во 9 часот, во големата сала на Општина Прилеп, со следниот предлог на:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

 1. Предлог-Буџет на Општина Прилеп за 2022 година.
 2. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2022 година.
 3. Предлог-Одлука за утвдување на вредност на бодот за платите на административни службеници, за 2022 година.
 4. Предлог-Одлука за определување на висината на благајничкиот максимум.
 5. Предлог-Програма за субвенционирање на Јавните Комунални Претпријатија основани од ЕЛС Општина Прилеп за 2022 година.
 6. Предлог-Програма за субвенционирање на месечните трошоци за вода на социјално ранливи категории на граѓани за 2022 година.
 7. Предлог-Буџетски Календар на Општина Прилеп за 2022 година.
 8. Предлог-Програма за доделување на еднократна парична помош, на секое семејство за новородено дете во Општина Прилеп, за 2022 година.
 9. Предлог-Програма за култура, за 2022 година.
 10. Предлог-Заклучок по Колективен договор за вработените во Општина Прилеп.
 11. Предлог-Одлука за прифаќање на спонзорство на Општина Прилеп.
 12. Предлог-Одлука за изменување и дополнување усогласување со Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на РСМ“ бр.24/2021)на Одлуката за основање на Центар за развој на ПЕЛАГОНИСКИОТ плански регион број 08-1957/4 од 07.02.2008.
 13. Предлог-Одлука за усвојување на Програмата за работа и развој со инвестициони вложувања и Финансиски план на ЈКП ,,Водовод и канализација’’-Прилеп, за 2022 година.
 14. Предлог-Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на плата во ЈКП ,,Водовод и канализација’’-Прилеп.
 15. Предлог-Одлука за усвојување на Финансиски план на ЈКП Комуналец Прилеп, за 2022 година.
 16. Предлог-Одлука за усвојување на Програма за инвестиции во ЈКП Комуналец Прилеп, за 2022 година.
 17. Предлог-Одлука за усвојување на Програма за управување со отпад на територијата на Општина Прилеп, за 2022 година.
 18. Предлог-Одлука за усвојување на Програма за одржување на јавна чистота на територијата на Општина Прилеп, за 2022 година.
 19. Предлог-Одлука за усвојување на Програма за одржување и користење на паркови, зеленило, парк-шуми и рекреативни површини и Програма за подигање и одржување на зеленило, за 2022 година.
 20. Предлог-Одлука за усвојување на Програма за работа и одржување на градските гробишта и капела, за 2022 година.
 21. Предлог-Одлука за усвојување на Програма за работа на прифатилиште за бездомни кучиња, за 2022 година.
 22. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ЈОУ Дом за стари лица Киро Крстески Платник-Прилеп, за 2022 година.
 23. Предлог-Одлука за усвојување на Програма со Финансискиот план на ЈОУ Градска библиотека ,,Борка Талески“-Прилеп, за 2022 година.
 24. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ЈОУДГ ,,Наша иднина’’-Прилеп, за 2022 година.
 25. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Круме Волнароски“ с.Тополчани, Прилеп, за 2022 година.
 26. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Страшо Пинџур“ с.Мало Коњари, Прилеп, за 2022 година.
 27. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Кирил и Методиј“ с.Канатларци, Прилеп, за 2022 година.
 28. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Кочо Рацин“ Прилеп, за 2022 година.
 29. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Гоце Делчев“ Прилеп, за 2021 година.
 30. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Рампо Левката“ Прилеп, за 2022 година.
 31. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Кире Гаврилоски-Јане“-Прилеп, за 2022 година.
 32. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООМУ „Ордан Михајлоски Оцка“-Прилеп, за 2022 година.
 33. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Добре Јованоски“-Прилеп, за 2022 година.
 34. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Блаже Конески“-Прилеп, за 2022 година.
 35. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на ООУ „Климент Охридски“- Прилеп, за 2022 година.
 36. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОУ „Орде Чопела“ Прилеп, за 2022 година.
 37. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОУ „Ѓорче Петров“ Прилеп, за 2022 година.
 38. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОУ Гимназија „Мирче Ацев“-Прилеп, за 2022 година.
 39. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОУ „Ристе Ристески-Ричко“-Прилеп, за 2022 година.
 40. Предлог-Одлука за усвојување на Финансискиот план на СОЕПТУ „Кузман Јосифоски“-Прилеп, за 2022 година.
 41. Предлог-Решение за исправка на Решението за именување на членови во Управниот одбор на ЈП за ПУП Прилеп.
 42. Предлог-Решение за именување на членови во Управниот одбор на ЈОУДГ ,,Наша Иднина’’ Прилеп.
 43. Предлог-Решение за именување претставник на Општина Прилеп во Училишниот одбор на ООМУ “Ордан Михајлоски-Оцка”-Прилеп.
 44. Предлог-Решение за именување претставници на Општина Прилеп во Училишниот одбор на СОУ Гимназија “Мирче Ацев”-Прилеп.
 45. Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Прилеп, за 2022 година.
 46. Предлог-Програма за финансирање на изработка на урбанистички планови на територијата на  Општина Прилеп, за 2022 година.

ПРЕТСЕДАТЕЛ  на Совет на Општина Прилеп

Дејан Проданоски с.р.