ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ на УП ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА

Врз основа на челн 62 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.32/20), ГЛАВА 3-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТИ од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на Република Северна Македонија бр.225/20 и 219/21), барање за одобрување на урбанистички проект 10-1782/1 од 29.06.2022 година поднесено преку системот е-урбанизам, член 87 и 88 од Законот за општа управна постапка (Сл.Весник на Република Македонија бр.124/15) член 50, Точка 16 од Законот за Локална самоуправа (Сл.Весник на Република Македонија бр.05/02) на ден 25.08.2022 година, Градоначалникот на Општина Прилеп донесе:

ПОТВРДА ЗА ОДОБРУВАЊЕ

на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА Г4.1 – ОТВОРЕНИ, ПОЛУЗАТВОРЕНИ И ЗАТВОРЕНИ СКЛАДИШТА ЗА ИНДУСТРИСКА СТОКА, НА КП 5735, КП 5736, КП 5737, КО ВАРОШ, ОПШТИНА ПРИЛЕП

Се потврдува заверка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА Г4.1 – ОТВОРЕНИ, ПОЛУЗАТВОРЕНИ И ЗАТВОРЕНИ СКЛАДИШТА ЗА ИНДУСТРИСКА СТОКА, НА КП 5735, КП 5736, КП 5737, КО ВАРОШ, ОПШТИНА ПРИЛЕП, со тех.бр. 53/22 од мај 2022 год, изработен од Друштво за градежништво, трговија и проектирање ПЕРКАН ПРОЕКТ ДООЕЛ Прилеп.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА Г4.1 – ОТВОРЕНИ, ПОЛУЗАТВОРЕНИ И ЗАТВОРЕНИ СКЛАДИШТА ЗА ИНДУСТРИСКА СТОКА, НА КП 5735, КП 5736, КП 5737, КО ВАРОШ, ОПШТИНА ПРИЛЕП е доставен преку информацискиот систем е-урбанизам со број на постапка 44165, со  барање бр10-1782/1 од 29.06.2022 година.

0939_12545_02_известување за дигитално преклопување

UP Pivara po revizija-rs (1)

Потврда за одобрување Г4.1-Пивара